Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12: Còn rời rạc và ít ỏi

3. Nguyễn Xuân Trung*, Nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12: Còn rời rạc và ít ỏi, Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, 54, tr. 20-26


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

Tóm tắt
Nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 là cơ sở quan trọng để xây dựng nhiều định hướng, chính sách. Tuy nhiên, trong thời gian 10 năm từ 2007 đến 2016 chỉ có một số lượng ít ỏi các nghiên cứu được công bố, riêng các năm 2013 – 2015 thì hoàn toàn vắng bóng. Đồng thời, những công bố ít ỏi này còn cho thấy một sự rời rạc trong các vấn đề, nội dung nghiên cứu. Thực trạng đó đòi hỏi phải tích cực quan tâm, đầu tư hơn nữa từ cả phía Nhà nước và đơn vị, cơ quan nghiên cứu giáo dục. Các nội dung nghiên cứu cần tiếp tục tập trung nghiên cứu bao gồm các yếu tố ảnh hưởng, xu hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và giáo dục hướng nghiệp. Trong đó, công tác giáo dục hướng nghiệp được khẳng định là đã và đang thiếu hiệu quả.

Từ khóa: Chọn nghề, học sinh lớp 12, yếu tố ảnh hưởng, xu hướng, hướng nghiệp.


Thông tin khác