Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo lái xe tại tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Nguyễn Anh Tài*, Nguyễn Đăng Hoàng Tú*, Hoàng Hùng*, Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo lái xe tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, 4(54), tr. 14-22.

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

Tóm tắt
Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 200 đối tượng, trong đó bao gồm: 50 cán bộ giáo viên tại các cơ sở đào tạo lái xe; 50 cán bộ quản lý sử dụng lao động; 100 học viên đã và đang học lái xe ô tô tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhìn chung, chất lượng đào tạo lái xe ô tô được hình thành, phụ thuộc rất lớn vào các nhân tố như giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo, cung ứng dịch vụ, quản lý tài chính. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt về kết quả đánh giá chất lượng tay nghề của học viên học lái xe ô tô thông qua đánh giá của ba nhóm đối tượng điều tra. Nghiên cứu đã sử dụng một số công cụ phân tích như: phân tích hệ số Cronbach's alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy và phân tích ANOVA để lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng đào tạo lái xe tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: chất lượng, đào tạo, lái xe


Thông tin khác