Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Hoàng Hùng*, Trần Văn Hòa**, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, 1(51), tr. 3-11.

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

Tóm tắt
Dựa trên kết quả khảo sát 370 hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bài viết xác định và lượng hóa được các tác động của năm nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vận tải xe buýt. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm nhân tố về Mức độ an toàn và đảm bảo môi trường tác động mạnh nhất đến hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt, kế theo đó lần lượt các nhóm nhân tố Chất lượng xe buýt; nhân tố Khả năng đáp ứng nhu cầu và thái độ phục vụ; nhân tố Chi phí sử dụng xe buýt và cuối cùng là nhân tố Chính sách đầu tư của Nhà nước. Bài báo cũng đã đo lường và phân loại các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt theo mức độ tác động làm cơ sở đề xuất thực hiện.

Từ khóa: nhân tố ảnh hưởng, hiệu quả, xe buýt


Thông tin khác