Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Bảo trì và sửa chữa ô tô

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Bảo trì và sửa chữa ô tô

(Auto maintenance and repair)

STT

Tên học phần

Tổng

Tổng

Phân phối

Phân bổ thời lượng dạy học

Số

 số

Chi tiết

(đvht)

Tiết

ĐVHT

LT

TH

HK I

HK II

HK III

HK IV

A

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

345

19

15

4

345

0

 

 

I

Học phần bắt buộc

315

17

13

4

315

0

 

 

1

Giáo dục chính trị

75

5

4

1

75

 

 

 

2

Ngoại ngữ

90

5

4

1

90

 

 

 

3

Tin học

60

3

2

1

60

 

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30

2

2

 

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

60

 

 

 

6

Giáo dục Quốc phòng - an ninh

75

3

2

1

75

 

 

 

II

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần )

30

2

2

 

30

 

 

 

7

1. Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

30

 

 

 

 

2. Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

 

30

 

 

 

 

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

30

 

 

 

B

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

480

29

26

3

150

165

165

 

8

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

75

4

3

1

75

 

 

 

9

Cơ lý thuyết

45

3

3

 

45

 

 

 

10

Kỹ thuật điện

30

2

2

 

 

30

 

 

11

An toàn và môi trường công nghiệp

30

2

2

 

 

 

30

 

12

Kỹ thuật điện tử

30

2

2

 

 

 

30

 

13

Vật liệu cơ khí

30

2

2

 

 

30

 

 

14

Dung sai và kỹ thuật đo

60

3

2

1

 

 

60

 

15

Kỹ thuật nhiệt

30

2

2

 

30

 

 

 

16

Nguyên lý - Chi tiết máy

60

4

4

 

 

60

 

 

17

Sức bền vật liệu

45

3

3

 

 

45

 

 

18

AutoCad

45

2

1

1

 

 

45

 

C

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

540

31

26

5

 

 

30

30

I

Các học phần bắt buộc

480

27

22

5

 

 

 

 

20

Kết cấu động cơ đốt trong

75

4

3

1

 

 

75

 

21

Lý thuyết Ô tô

45

3

3

 

 

45

 

 

22

Nguyên lý động cơ đốt trong

60

4

4

 

 

60

 

 

23

Kết cấu Ô tô

90

5

4

1

 

 

90

 

24

Hệ thống điện động cơ Ô tô

45

3

3

 

 

 

 

45

25

Hệ thống điện thân xe

30

2

2

 

 

 

 

30

26

Bảo dưỡng kỹ thuật - Sửa chữa Ô tô

75

4

3

1

 

 

 

75

27

Đồ án kết cấu Ô tô

60

2

 

2

 

 

 

60

II

Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần )

60

4

4

 

 

 

30

30

28

1. Các Th.bị chuẩn đoán, K.định K.thuật ô tô

30

2

2

 

 

 

 

30

29

2. Điều hòa không khí trên Ô tô

30

2

2

 

 

 

 

30

 

3. Trang bị thủy khí trên Ô tô

30

2

2

 

 

 

30

 

 

4. Điều khiển tự động và đo lường

30

2

2

 

 

 

30

 

D

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

1080

18

 

18

60

60

420

422

I

Các học phần bắt buộc

960

16

 

16

60

60

420

302

30

Thực tập Gò hàn

60

1

 

1

60

 

 

 

31

Thực tập nguội cơ bản

60

1

 

1

 

60

 

 

32

Thực tập động cơ đốt trong

180

3

 

3

 

 

180

 

33

Thực tập động cơ xăng

120

2

 

2

 

 

120

 

34

Thực tập động cơ diesel

120

2

 

2

 

 

120

 

35

Thực tập kết cấu Ô tô

180

3

 

3

 

 

 

180

36

Thực tập hệ thống điện động cơ

120

2

 

2

 

 

 

2

37

Thực tập hệ thống điện thân xe

120

2

 

2

 

 

 

120

II

Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)

120

2

 

2

 

 

 

120

38

1. Thực tập điều hòa không khí trên Ô tô

120

2

 

2

 

 

 

120

 

2. Thực tập thiết bị kiểm định Ô tô

120

2

 

2

 

 

 

120

E

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

240

4

 

4

 

 

 

240

 

Tổng cộng

2685

101

67

34

555

225

615

692


Thông tin khác