Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phân tích và tính toán bản mặt cầu bê tông được gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP

 5. Nguyễn Văn Ngôn *, Phạm Duy Anh**,Phân tích và tính toán bản mặt cầu bê tông được gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP”, Tạp chí Giao thông Vận tải,  10(2020); tr, 74-78.

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả phân tích so sánh các phương pháp thiết kế kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP. Phương pháp của AASHTO LRFD-09 tính toán dựa trên lý thuyết uốn sẽ cho một tỷ lệ cao cốt thanh GFRP, do thanh GFRP có mô đun đàn hồi thấp. Tiêu chuẩn thiết kế cầu của Canada cho phép áp dụng cả hai phương pháp thiết kế uốn và thiết kế theo kinh nghiệm. Phương pháp thiết kế kinh nghiệm với yêu cầu tối thiểu là cốt có đường kính 16 mm, cách khoảng 300 mm (Ef= 40 GPa), áp dụng cho phần bản mặt cầu được bao quanh bởi các dầm đỡ, thỏa mãn các yêu cầu về cấu tạo mặt cắt. Phương pháp này cho phép giảm tỷ lệ cốt so với phương pháp thiết kế uốn. Ngoài ra, so sánh về chi phí vật liệu cốt cho thấy các phương án sử dụng toàn bộ cốt thanh GFRP và phương án sử dụng kết hợp cốt thép và cốt thanh GFRP có chi phí vật liệu thấp hơn phương án sử dụng cốt thép thực tế tương ứng là 33% và 37%.

 


Thông tin khác