Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Ma trận mục tiêu đào tạo lái xe (GDE) và đề xuất áp dụng tại Việt Nam

1. Nguyễn Xuân Trung*,  Ma trận mục tiêu đào tạo lái xe (GDE) và đề xuất áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 80, tr. 50-55.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 

 

Tóm tắt

Chương trình đào tạo lái xe ô tô hiện nay tại nước ta chưa có mục tiêu như các quy định trong giáo dục nghề nghiệp. Do vậy, xây dựng mục tiêu đào tạo lái xe ô tô là rất cần thiết và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng là việc nên làm. Ma trận mục tiêu đào tạo lái xe (GDE), công bố lần đầu tiên năm 2002, đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và đào tạo lái xe tại Châu Âu, là một lựa chọn phù hợp. Mặt khác, nếu thiết kế mục tiêu đào tạo lái xe như tất cả các nghề khác, theo mô hình KSA, thì vừa thấp và vừa thiếu so với khung GDE. Đặc biệt là về năng lực nhận thức nguy cơ và năng lực tự đánh giá trong học tập. Do khác với Châu Âu, cần chú ý đến đặc điểm lao động, tâm lý xã hội và thực tế nghề lái xe ô tô khi nghiên cứu phát triển mục tiêu đào tạo lái xe Việt Nam từ ma trận GDE.

Từ khóa: Ma trận GDE, đào tạo lái xe, áp dụng, mục tiêu, mô hình KSA.


Thông tin khác