Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đào tạo lái xe ô tô từ góc nhìn giáo dục nghề nghiệp

2. Nguyễn Xuân Trung*, Đào tạo lái xe ô tô từ góc nhìn giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2(123), tr. 10-13.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

Tóm tắt
Tai nạn và ùn tắc giao thông là vấn nạn của toàn xã hội hiện nay. Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô là một trong những yếu tố góp phần giải quyết vấn nạn này. Tuy nhiên, đào tạo lái xe ô tô vẫn có những khác biệt với các quy định và xu hướng chung của giáo dục nghề nghiệp. Chương trình đào tạo lái xe không quy định mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và không thiết kế theo hướng hình thành năng lực thực hiện. Cho phép người học được tự học những nội dung thực hành vốn phải cần tới phương tiện, thiết bị mà họ không có là chưa hợp lý. Quy định giáo viên dạy lý thuyết lái xe ô tô tốt nghiệp ngành Luật hoặc Công nghệ ô tô và tương đương là chưa phù hợp với chương trình đào tạo. Môn học Kỹ thuật lái xe ô tô không có chuyên ngành phù hợp để giảng dạy. Những “điểm vênh” này sẽ được giải quyết khi chương trình đào tạo lái xe ô tô được thiết kế theo định hướng năng lực.

Từ khóa: Lái xe ô tô; giáo dục nghề nghiệp; chương trình đào tạo; giáo viên; định hướng năng lực.

Xem toàn văn


Thông tin khác