Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Hướng dẫn Ứng dụng VssID đến sinh viên, học sinh và phụ huynh

Thực hiện thông báo số 1630/SLĐTBXH-GDNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội, Nhà trường đề nghị sinh viên, học sinh và phụ huynh tải hướng dẫn sử dụng theo file đính kèm để bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

File hướng dẫn đính kèm: /Content/uploads/files/huongdan_vssid.pdf


Thông tin khác