Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Câu hỏi "điểm liệt" sát hạch lái xe ô tô: chỉ tăng thêm rủi ro

2. Nguyễn Xuân Trung*, Dương Văn Lập Câu hỏi "điểm liệt" sát hạch lái xe ô tô: chỉ tăng thêm rủi ro, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 226, tr. 180-187.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 

 

Tóm tắt

Từ tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo lái xe, bài sát hạch lý thuyết có một câu hỏi tính “điểm liệt” từ “60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng”. Để đánh giá, những câu hỏi này được đem khảo sát với học sinh lớp 11, những người chưa từng được đào tạo lái xe. Kết quả, về độ khó câu hỏi, có 81,6% phù hợp, còn lại là quá khó, nhưng cũng không có câu hỏi nào là hoàn toàn không trả lời được. Có 55% câu hỏi có vấn đề về phương án nhiễu, nghĩa là chưa đảm bảo chất lượng. Về nội dung, không có câu hỏi nào là tình huống thực sự, những vấn đề hỏi không có gì nghiêm trọng hơn câu hỏi bình thường khác và 20% chỉ hỏi về lái xe mô tô. Do vậy, có thể nói rằng những câu hỏi “điểm liệt” này không có tác dụng đánh giá, đo lường năng lực người học mà chỉ gây ra những rủi ro không cần thiết và cả sự mất công bằng trong sát hạch lý thuyết lái xe.


Thông tin khác