Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Bàn về vai trò của nhà giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên hiện nay

2. Trần Hoàng Đợi*, Bàn về vai trò của nhà giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, (2019), tr. 110.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

Tóm tắt:
Cũng như nền giáo dục của nhiều nước trên thế giới, nền giáo dục của nước ta hiện nay đang đứng trước một thách thức to lớn: sự xuống cấp của đạo đức nhà trường. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả cho rằng, đạo đức nhà trường trước hết là đạo đức của nhà giáo. Nhà giáo là chủ thể của giáo dục đạo đức trong môi trường học đường. Bài viết sẽ phân tích sâu thêm về vai trò chủ thể của người thầy cũng như chỉ ra những hạn chế của đội ngũ nhà giáo trong việc thực hiện vai trò đó. Bài viết cũng đưa ra một số giải pháp để phát huy vai trò chủ thể của người thầy trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh – sinh viên hiện nay.

Từ khóa: Nhà giáo, người thầy, chủ thể, giáo dục, đạo đức


Thông tin khác