Bộ môn cơ bản

Họ và tên: Lê Thị Bạch Dương
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng bộ môn
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Hoàng Đợi
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Hoàng Thùy An
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ bản
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.