Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Học sinh Trường trung học phổ thông A Lưới, Hồng Vân, Hương Lâm trải nghiệm tại trường

 
Trải nghiệm thực hành gia công cơ khí

    

Thực hành trắc địa công trình 

 

Tìm hiểu động cơ ô tô

 
Thực hành lái xe mô tô A1


Thông tin khác