PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1993, thành lập Phòng Tổ chức – Giáo vụ.
  • Năm 2005, sáp nhập Ban Hành chính – Quản trị với Phòng Tổ chức – Giáo vụ, từ đó thành lập Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Đào tạo.

Địa chỉ:____          Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:           0543. 823044 - Nhánh 107

Phó phụ trách:   Ths. Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng phòng:   Ths. Hoàng Hương Trầm

 

Họ và tên:  Tôn nữ Xuân Thi
Năm sinh: 1992
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Hoàng Hương Trầm
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Năm sinh: 1990
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Phó phụ trách
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu