1.Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.

 

Mã số: KHCN-01-2021
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Xuân Trung
Thành viên: ThS. Dương Văn Lập
Xếp loại: B