1.Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô trong hình tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Mã số: KHCN-01-2020
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Hoàng Hùng
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: B