1. Nghiên cứu ứng xử của kết cấu bản mặt cầu bê tông tăng cường bằng thanh pôlime cốt sợi thủy tinh chịu tải trọng tập trung

Mã số: KHCN-01-2018
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
Xếp loại: B