1. Thực nghiệm chế tạo bê tông nhẹ ứng dụng cho kết cấu công trình xây dựng

Mã số: KHCN-02-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Tân
Thành viên: ThS. Đỗ Trung
Xếp loại: B

 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 tỉnh Thiên Thiên Huế và sự phù hợp của ngành chọn học với đặc điểm tính cách

Mã số: KHCN-01-2017
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: A

 

3. Nghiên cứu khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng vật liệu polime cốt sợi

Mã số: KHCN-02-2018

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Lê Thanh Phong

Thành viên:

 

ThS. Phạm Trường Hiếu
Ks. Trần Văn Huy
ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Xếp loại: B