1. Nghiên cứu lựa chọn bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy các môn học kỹ thuật xây dựng

Mã số: KHCN-02-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
Xếp loại: A