1. Nghiên cứu nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung

Mã số: KHCN-01-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A
   

 

2. Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lái xe tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số: KHCN-02-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Tham gia thực hiện:
ThS. Ngô Quốc Hưng
Xếp loại: A

Giới thiệu

Thời khóa biểu