1. Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng bằng vật liệu địa phương

Mã số: KHCN-01-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Phong
Thành viên: ThS. Trương Nhật Tân
Xếp loại: B

 

2. Nghiên cứu lựa chọn bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy các môn học kỹ thuật xây dựng

Mã số: KHCN-02-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
Xếp loại: A

Giới thiệu

Thời khóa biểu