1. Dạy học môn học Giáo dục chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp bằng sơ đồ tư duy

Mã số: KHCN-01-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoàng Đợi
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: B

 


2. Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô

Mã số: KHCN-02-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Khanh
Thành viên
ThS. Ngô Tuấn Huy
Xếp loại: B

Giới thiệu

Thời khóa biểu