Nghiên cứu tích hợp các môn học Đạo đức người lái xe ô tô, Kỹ thuật lái xe ô tô với Thực hành lái xe ô tô.

Mã số: KHCN-01-2012
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Thành viên: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A


Công nhận kết quả: Quyết định số 418/QĐ-THGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

Giới thiệu

Thời khóa biểu