Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương.
Research and manufacture of high strength concrete f’c = 60MPa made from local materials.

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài:
Thành viên:
Xếp loại:

KHCN-02-2012
ThS. Nguyễn Văn Ngôn
ThS. Lê Thanh Phong
A

Công nhận kết quả: Quyết định số 37/QĐ-THGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

Giới thiệu

Thời khóa biểu