1. Nguyễn Xuân Trung*, Một số bất cập trong quản lý nhà nước về đào tạo lái xe ô tô, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 227(9), tr. 3-33.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế