1. Nguyễn Xuân Trung*, Dương Văn Lập Đánh giá chất lượng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 mới, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học xã hội, số 16(2), tr. 113-122.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 2. Nguyễn Xuân Trung*, Dương Văn Lập Câu hỏi "điểm liệt" sát hạch lái xe ô tô: chỉ tăng thêm rủi ro, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 226(12), tr. 180-187.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 3. Nguyễn Xuân Trung*, So sánh đào tạo, sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Việt Nam và Singapore, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 96, tr. 25-31.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế