1. Nguyễn Xuân Trung* Ma trận mục tiêu đào tạo lái xe (GDE) và đề xuất áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 80, tr. 50-55.  

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 2. Nguyễn Xuân Trung*, Đàm Thị Hoa**, Câu hỏi sát hạch đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông: khảo sát với học sinh lớp 11, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 10(2020), tr. 14-17.  

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường THPT A Lưới, Thừa Thiên Huế

3. Nguyễn Đăng Hoàng Tú*Hoàng Hùng*, Phát triển đội ngũ giáo viên dạy lái xe tại Trường cao đẳng Giao thông Huế theo định hướng chuẩn hóa. Tạp chí Thiết bị giáo dục,  229(2020); tr, 73-75.

 

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 4. Nguyễn Văn Ngôn *, Phạm Duy Anh**,“Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng tập trung của bản mặt cầu bằng bê tông cốt thanh Polimer sợi thủy tinh”, Tạp chí Khoa học GTVT,  71(10/2020); tr, 984-999.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

 5. Nguyễn Văn Ngôn *, Phạm Duy Anh**,Phân tích và tính toán bản mặt cầu bê tông được gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP”, Tạp chí Giao thông Vận tải,  10(2020); tr, 74-78.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Giao thông Vận tải