1. Hoàng Hùng*, Trần Lê Uyên Phương*, Đo lường năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 1(Tháng 4/2019), tr. 335-340.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

2. Trần Hoàng Đợi*, Bàn về vai trò của nhà giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, (2019), tr. 110.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

3. Hoàng Hùng*, Lượng hóa lợi ích, khuyến khích và tạo cơ chế cho hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 6(Tháng 6/2019), tr. 270-276.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

4. Nguyễn Xuân Trung*Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo lái xe ô tô: Vẫn còn bỏ ngỏ, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 70, tr. 22-28.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

5. Nguyễn Đăng Thông*, Hoàng Hùng*, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô trong hình tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 8(Tháng 8/2019), tr. 219-225.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

6. Nguyễn Xuân Trung*,Trung tâm dạy và học: Nhân tố mới cho bảo đảm chất lượng trường cao đẳng, Kỉ yếu Hội thảo Quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay, Đắk Nông ngày 28/12/2019, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 102-110.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

7. Nguyễn Xuân Trung*, Dương Văn Lập*,Thiết kế cải tạo xe lắc năng lượng mặt trời dùng cho người khuyết tật, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 36 tr. 31-38.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế