1. Nguyễn Văn Ngôn*Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (8A), tr. 81-89.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

2. Nguyễn Văn Ngôn*Lê Thanh Phong*,Ứng dụng kết hợp các công cụ Mathcad, Excel và kỹ thuật lập trình VBA để dự báo lún cho các công trình xây dựng, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (8A), tr. 91-98.

 

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

3. Lê Thanh Phong*, Trương Nhật Tân*Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 4, trang 26-31.

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

4. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 118, số 4.

* Trường Đại học Kinh tế Huế
** Trường Cao đẳng Giao thông Huế

5. Nguyễn Xuân Trung*, Tương quan nghịch giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô, Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (08), tr. 231-238.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

6. Nguyễn Xuân Trung*, Tìm hiểu ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 2, tr. 115-118.* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

7. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Thị Minh Hòa**, Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 2, tr. 943-954.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

8. Nguyễn Xuân Trung*, Giáo án điện tử: Một khái niệm thiếu chính xác, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 9, tr. 24, 32.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

9. Nguyễn Xuân Trung*, Biện pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn tự học trong bài giảng dạy nghề, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 133, tr. 131-133.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

10. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**,Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hiến pháp 1946", Trường Đại học Sư phạm Huế & Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 5, trang 80.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Phú Xuân

11. Nguyễn Xuân Trung*, Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 35, tr. 24-28.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


12. Nguyễn Xuân Trung*, Thực trạng thiết kế bài giảng tích hợp của giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 8 (105), tr. 39-42.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


13. Nguyễn Thị Ngọc Huyền*, Cao Lê Thanh Hải**Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ngành xây dựng ở Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Thông báo Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2 (31), tr. 157-166.


 

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế


14. Nguyễn Xuân Trung*, Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 67 (128), tr. 59-62.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


15. Nguyễn Đăng Thông*Nguyễn Xuân Trung*, Ngô Quốc Hưng(2016), Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy lái xe ô tô tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 37+38, tr. 49-52.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


16. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Vinh, tr. 72 - 79.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

 

 

17. Lê Quang Kính*, Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ trên xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và bướm ga điều khiển điện tử, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, 23, tr. 48 - 53.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 

 

 

18. Nguyễn Xuân Trung*, Xác định, thông báo và đánh giá mục tiêu bài học trong dạy nghề: Thực trạng và giải phápTạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 21(04), tr. 113-122.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 

Giới thiệu

Thời khóa biểu