1. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Trần Như Khuyên***, Nguyễn Thanh Hải***, Ngô Quốc Hưng*, Trần Như Khánh***, Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.

* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

*** Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

2. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 18, trang 16-22.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

 

3. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Nguyễn Hoài Đức***. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 101, số 2 (2015), trang 207-219.

* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
*** Công an tỉnh Quảng Trị

4. Nguyễn Đăng Thông*, Trần Hoàng Đợi*, Dạy học tích cực môn giáo dục chính trị bằng sơ đồ tư duy, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số đặc biệt tháng 6-2015, trang 46-48,59.* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

5. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Thị Minh Hòa**. Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 109, số 10 (2015), trang 173-182.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

** Trường Đại học Kinh tế Huế

6. Trần Hoàng Đợi*, Dấu ấn Ph. Ăngghen trong bộ tư bản của C.Mác, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Phriđrich Ăngghen, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, tháng 11-2015, trang 50.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

7. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Khoa học Huế, số tháng 5-2015, trang 165.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

8. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 6/2015, trang 412-417.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

9. Nguyễn Thị Quyên*, Trần Hoàng Đợi**,Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tập 1, trang 365-371.

* Trường Đại học Phú Xuân
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
10. Trương Nhật Tân*, Trần Thế Truyền**, Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Trường Đại học Duy Tân, 6-7/7/2015, trang 1224-1231.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Giao thông vận tải

11. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Văn Sơn*. Nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 10 (95), trang 28-30.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu