1. Nguyễn Thanh Hải*, Trần Như Khuyên*, Nguyễn Thanh Hải**, Nguyễn Xuân Trung***, Trần Như Khánh*. Một số kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18/2013, trang 46-51.

* Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

** Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
*** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

2. Trần Viết Nguyên*,Trần Viết Đài**, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư khu vực phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, số 3/2013, trang 10-18.


* Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

3. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 11, tháng 12/2013, trang 4-8.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

4. Nguyễn Thanh Khanh*, Trần Đăng Huy**, Hoàng Hùng*, Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ô tô hạng B1 tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 86, số 8, trang 147 - 155.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

** Đại học Huế

5. Nguyễn Xuân Trung*, Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô, Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2013, trang 44-46.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

6. Nguyễn Ánh Vân*. Các dạng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 2, số 11/2013, trang 140-145.* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

7. Đinh Vương Hùng*, Nguyễn Xuân Trung** (2013). Công nghệ sấy cá bằng năng lượng mặt trời . Tạp chí Công nghiệp nông thôn, 9, tr. 30-36.* Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế

** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Giới thiệu

Thời khóa biểu