PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1993, thành lập Phòng Tài vụ.

  • Năm 2005, đổi tên thành Phòng Tài chính kế toán.

Địa chỉ:____          Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:           0543. 823044 - Nhánh 104
Trưởng phòng:   ThS. Trần Lê Uyên Phương

Giới thiệu

Thời khóa biểu