1. Thực nghiệm chế tạo bê tông nhẹ ứng dụng cho kết cấu công trình xây dựng

Mã số: KHCN-02-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Tân
Thành viên: ThS. Đỗ Trung
Xếp loại: B