1. Nghiên cứu nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung

Mã số: KHCN-01-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A
   

 

2. Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lái xe tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số: KHCN-02-2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Tham gia thực hiện:
ThS. Ngô Quốc Hưng
Xếp loại: A

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu