1. Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng bằng vật liệu địa phương

Mã số: KHCN-01-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Phong
Thành viên: ThS. Trương Nhật Tân
Xếp loại: B

 

2. Nghiên cứu lựa chọn bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy các môn học kỹ thuật xây dựng

Mã số: KHCN-02-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
Xếp loại: A

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu