1. Dạy học môn học Giáo dục chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp bằng sơ đồ tư duy

Mã số: KHCN-01-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoàng Đợi
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: B

 


2. Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô

Mã số: KHCN-02-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Khanh
Thành viên
ThS. Ngô Tuấn Huy
Xếp loại: B

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu