Nghiên cứu tích hợp các môn học Đạo đức người lái xe ô tô, Kỹ thuật lái xe ô tô với Thực hành lái xe ô tô.

Mã số: KHCN-01-2012
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Thành viên: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A


Công nhận kết quả: Quyết định số 418/QĐ-THGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu