Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương.
Research and manufacture of high strength concrete f’c = 60MPa made from local materials.

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài:
Thành viên:
Xếp loại:

KHCN-02-2012
ThS. Nguyễn Văn Ngôn
ThS. Lê Thanh Phong
A

Công nhận kết quả: Quyết định số 37/QĐ-THGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu