1. Hoàng Hùng*, Trần Lê Uyên Phương*, Đo lường năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 1(Tháng 4/2019), tr. 335-340.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

2. Trần Hoàng Đợi*, Bàn về vai trò của nhà giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, (2019), tr. 110.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế