1. Hoàng Hùng*, Trần Lê Uyên Phương*, Đo lường năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 1(Tháng 4/2019), tr. 335-340.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

2. Trần Hoàng Đợi*, Bàn về vai trò của nhà giáo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, (2019), tr. 110.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

3. Hoàng Hùng*, Lượng hóa lợi ích, khuyến khích và tạo cơ chế cho hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 6(Tháng 6/2019), tr. 270-276.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

4. Nguyễn Đăng Thông*, Hoàng Hùng*, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô trong hình tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 8(Tháng 8/2019), tr. 219-225.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

5. Nguyễn Xuân Trung*Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo lái xe ô tô: Vẫn còn bỏ ngỏ, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 70, tr. 22-28.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế