Đinh Vương Hùng*Nguyễn Xuân Trung**Một số kết quả nghiên cứu sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên, Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 2, trang 12-16.

 

 

 *Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế 

 **Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu