HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Thư ký Hội đồng

 

Ủy viên Hội đồng

  • PGS.TS. Đỗ Quang Thiên, Trưởng bộ môn Địa chất công trình, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • TS. Hồ Sĩ Xuân Diệu, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

 

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu