Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Ngày 20/11/2019, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-CĐGT về việc công nhận sáng kiến và thưởng giải pháp sáng kiến năm 2019. Theo đó năm 2019 đã công nhận 14 giải thưởng, đề tài khoa học và giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở năm 2019, cụ thể: