Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên” là tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Khanh (Trưởng khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Giao thông Huế) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đã được bảo vệ thành công vào chiều ngày 21/3/2019 tại Đại học Huế.

Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với NCS Nguyễn Thanh Khanh

Theo đánh giá của Hội đồng cấp Đại học Huế, luận án “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh là một công trình khoa học độc lập, nghiêm túc. Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề đào tạo nghề nói chung và nhất là nghề lái xe ô tô. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh chủ đề quản lý chất lượng, tuy nhiên ở nước ta nói chung và phạm vi Bình Trị Thiên nói riêng chưa có những nghiên cứu thực hiện về chủ đề này. Việc nghiên cứu của luận án này có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn, góp phần làm phong phú hơn cơ sở lý luận về xác định nội dung và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đạo tạo trong vùng nghiên cứu. Đồng thời đưa ra các chính sách và giải pháp có căn cứ khoa học cho các nhà quản lý nhà nước đưa ra giải pháp thúc đẩy hoạt động quản lý đào tạo nghê lái xe ô tô. Tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức và nội dung của một luận án tiến sĩ kinh tế.

Hội đồng cũng đã bỏ phiếu 7/7 phiếu nhất trí đề nghị Đại học Huế và Trường Đại học Kinh tế công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh. NCS Nguyễn Thanh Khanh là cán bộ giáo viên đầu tiên của Trường Cao đẳng Giao thông Huế hoàn thành luận án tiến sĩ.

Xem toàn văn luận án tại đây.

 Theo  www.hce.edu.vn