Lịch học Học kỳ I, năm học 2018 - 2019 lớp cao đẳng khóa CD18

Lớp CD18

Áp dụng từ ngày 10 tháng 09 năm 2018, học tại phòng D.1-5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú
1 Anh văn Anh văn Tin học Chính trị Anh văn   Sáng
2 Anh văn Anh văn Tin học Chính trị Anh văn    
3 Pháp luật Chính trị Tin học Chính trị Anh văn    
4 Pháp luật Chính trị Tin học Sinh hoạt lớp Anh văn    
5   Chính trị Tin học        
6       Giáo dục thể chất     Chiều  
7       Giáo dục thể chất      
8       Giáo dục thể chất      
9       Giáo dục thể chất      
10