TẦM NHÌN

Xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông Huế là cơ sở đào tạo chất lượng, hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy đặc trưng loại hình nhà trường cộng đồng, mở rộng cơ hội thỏa mãn nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng và học tập suốt đời của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật – công nghệ cho cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và xác lập vị trí nhà trường là tốp đầu một trong những trường cao đẳng khu vực miền Trung.

 

SỨ MẠNG

Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học – công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng và hội nhập quốc tế.