HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2021-2025

 

 • HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

   

  • Ts.Nguyễn Thanh Khanh           Chủ tịch
  • ThS. Trương Diên Thọ              Phó chủ tịch
  • ThS. Nguyên Văn Sơn              Thư ký
  • Tô ngọc Bằng                         Thành viên
  • ThS. Nguyễn Hữu Trí               Thành viên
  • Ths. Nguyễn Anh Tài               Thành viên
  • Trần Ngọc Sự                          Thành viên
  • Ngô Quý Hưng                        Thành viên
  • Lê Quang Hoàng                     Thành viên
  • Hoàng Tiến Dũng                    Thành viên
  • Hoàng Hùng                           Thành viên
  •  Lê Thị Bạch Dương                Thành viên

Giới thiệu

Thời khóa biểu