HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Thư ký Hội đồng

 

Ủy viên Hội đồng

  • PGS.TS. Đỗ Quang Thiên, Trưởng bộ môn Địa chất công trình, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • TS. Hồ Sĩ Xuân Diệu, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu