- Tải Bài giảng chuyên đề 2 ( Giao tiếp sư phạm), chuyên đề 4 (Dạy học tích hợp và phương pháp dạy học tích cực) và một số tài liệu tham khảo tại đây.

Giới thiệu

Thời khóa biểu