Chủ tịch Công đoàn:                        Nguyễn Anh Tài

Phó Chủ tịch Công đoàn:               Lê Thị Bạch Dương

Ủy viên thường vụ:                         Lê Quang Hoàng

Ủy viên BCH:    

      • Hồ Hải An
      • Lê Văn Anh
      • Lê Thị Bạch Dương
      • Châu Quốc Phong
      • Trần Lê Uyên Phương
      • Hoàng Trọng Kim Trường
      • Lê Thanh phong

Giới thiệu

Thời khóa biểu