Lịch thi lần 2 học kỳ I (2017-2018) lớp cao đẳng khóa 17

Thời gian thi

Môn thi

Lớp

Phòng thi

Ngày

Buổi

29/01/2018

Chiều

(14h00)

Chính Trị

CD17GT01

C-3.1

CD17OT01

CD17KD01

31/01/2018

Chiều

(14h00)

Pháp Luật

CD17GT01

C-3.1

CD17OT01

CD17KD01

01/02/2018

Chiều

(14h00)

Anh Văn

CD17GT01

C-3.1

CD17OT01

   

CD17KD01

 

02/02/2018

Chiều

(14h00)

Giáo dục thể chất

CD17GT01

Nhà thi đấu

CD17OT01

CD17KD01

03/02/2018

Chiều

(14h00)

Tin Học

CD17GT01

Phòng TH. Tin Học

CD17OT01

   

CD17KD01